The HydroElite Experience

Visselblåsarpolicy på Hydroware

Varför en visselblåsarpolicy?

Med denna visselblåsarpolicy anger vi tillvägagångssätt och skyddsåtgärder vid situationer då det påtalas ett allvarligt missförhållande inom vår organisation samt då det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Policyn är framtagen med beaktande av Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, även kallad visselblåsarlagen.

Vår utgångspunkt

Vi värnar om en företagskultur präglad av öppenhet och dialog. När problem uppkommer hoppas vi på samtal, allra helst på ett tidigt stadie. Även om det inte fråga om missförhållanden av sådan art som föranleder ett larm i enlighet med denna policy uppmuntrar vi alltid ett öppet samtal. Vänd dig då till din närmaste chef eller direkt till VD.

Vem kan visselblåsa?

En person som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information rörande missförhållande har rätt att rapportera om detta. Det kan röra sig om tillexempel: arbetstagare, volontärer, praktikanter, aktieägare, konsulter och leverantörer.

Möjliga kanaler

På Hydroware finns möjlighet att visselblåsa både muntligt och skriftligt enligt följande alternativ:

  • Per mejl till: hr@hydroware.se
  • Via post till: Hydroware, att. Annie Alm, Box 66, 34221 Alvesta
  • Via telefonnummer 0472-45177 till: Annie Alm

Det går även bra att visselblåsa genom att fysiskt ta kontakt med HR, Annie Alm, på hennes kontor i Alvesta.

Som arbetstagare finns även möjligheten att vända sig till sin arbetstagarorganstation eller slå larm till ett skyddsombud, inom ramen för dennes arbetsuppgifter. Dessutom finns möjligheten att visselblåsa via externa visselblåsarkanaler, detta sker då via myndigheter som har statligt uppdrag för detta, exempelvis Skatteverket.

Återkoppling

Så snart ett larm om allvarliga missförhållanden inkommit ska visselblåsaren erhålla en bekräftelse om att visselblåsningen är mottagen. Skyndsamt därefter ska det ske en ordnad utredning/analys kring inkomna uppgifter.

I den utsträckning det kan anses lämpligt återkopplar vi regelbundet till visselblåsaren om hur ärendet hanteras

Frågor?

Har du frågor kring visselblåsning och vår policy i detta sammanhang? Vänd dig då till Annie Alm, HR.